Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm ludzki

W zależności od natężenia i pola częstotliwości pola elektromagnetycznego wywołuje ono powstanie różnego typu schorzeń i zaburzeń u pracownika. Niekorzystne objawy pojawiają się pod wpływem promieniowania, które może oddziaływać w dwojaki sposób: Efekt termiczny – powstaje na skutek zmiany części energii promieniowania na ciepło. Podwyższenie temperatury ciała i jego narządów prowadzi do powstania zmian patologicznych.

Czynnik niebezpieczny – definicja BHP

Czynnikiem niebezpiecznym nazywamy czynnik środowiska pracy, który oddziałując na pracującego doprowadza lub może doprowadzić do urazu. Niebezpieczne czynniki, które występują podczas wykonywania pracy dzielimy na: fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz psychofizyczne. Wyróżniamy następujące czynniki niebezpieczne fizyczne w środowisku pracy (przykłady): Poruszające się maszyny Położenie stanowiska pracy ponad poziomem morza, spadające przedmioty (np. obluzowane części maszyn, narzędzia,